ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษณี ทองจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจาริยา เกื้อกอบ
ครูชำนาญการ

นางสาวสวรรค์ ฤทธิศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรวยรื่น ถาวรวงศ์
ครูชำนาญการ

นางอัมพร วงษ์สวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ ฤทธิสุนทร
ครูชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา อักษรเนียม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณภา รอดยัง
ครูอัตราจ้าง