ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษณี ทองจินดา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจาริยา เกื้อกอบ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนีย์ ทองไซร้
ครูชำนาญการ

นางสาวสวรรค์ ฤทธิศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรวยรื่น ถาวรวงศ์

นางอัมพร วงษ์สวัสดิ์

นางสาวพรทิพย์ ฤทธิสุนทร

นางสาวขนิษฐา อักษรเนียม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณภา รอดยัง
ครูอัตราจ้าง