ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์

นางสาวสวรรค์ ฤทธิศักดิ์

นางสาวจาริยา เกื้อกอบ

นางสุพัทรา กังสดาล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนีย์ ทองไซร้

นางสาวลักษณี ทองจินดา

นางรวยรื่น ถาวรวงศ์

นางอัมพร วงษ์สวัสดิ์

นางพรทิพย์ ฤทธิสุนทร

นางสาวขนิษฐา อักษรเนียม

นางสาวฮาฟีซา เบงมูงอ