ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุพัทรา กังสดาล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสวรรค์ ฤทธิศักดิ์

นางสาวจาริยา เกื้อกอบ

นางสาวจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์

นางสาวสุนีย์ ทองไซร้

นางสาวลักษณี ทองจินดา

นางรวยรื่น ถาวรวงศ์

นางอัมพร วงษ์สวัสดิ์