ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษณี ทองจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจาริยา เกื้อกอบ
ครูชำนาญการ

นางสาวสวรรค์ ฤทธิศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรวยรื่น ถาวรวงศ์
ครูชำนาญการ

นางอัมพร วงษ์สวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ ฤทธิสุนทร
ครูชำนาญการ

นางสาวปรินทร์นภา ทองแดง
ครู

นางสาวขนิษฐา อักษรเนียม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณภา รอดยัง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวหัสยา จันทร์พุ่ม
ครูอัตราจ้าง