ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษณี ทองจินดา

นางสาวจาริยา เกื้อกอบ

นางสาวสุนีย์ ทองไซร้

นางสาวสวรรค์ ฤทธิศักดิ์

นางรวยรื่น ถาวรวงศ์

นางอัมพร วงษ์สวัสดิ์

นางสาวพรทิพย์ ฤทธิสุนทร

นางสาวขนิษฐา อักษรเนียม

นางสาวฮาฟีซา เบงมูงอ