ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายโสภณ อินทร์ภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร

นายวินัย เอี่ยมระยับ

นางอัจฉรา บุญจันทร์

นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี

นางณาตยา มโนทัศน์

นางสาวนิศาชล สูบผอม

นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์