ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายโสภณ อินทร์ภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอัจฉรา บุญจันทร์

นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี

นางณาตยา มโนทัศน์

นางสาวนิศาชล สูบผอม

นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์

นางมณฑา ฤทธิสุนทร

นายเอิบ อักษรทอง