ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทวี อินถิติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทวีป บุญญานุวัตร

นายวินัย เอี่ยมระยับ

นายพีระชัย พิพิธภัณฑ์

นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร

นายโสภณ อินทร์ภักดี

นางอัจฉรา บุญจันทร์

นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี

นางณาตยา มโนทัศน์

นายเชวง สุขเล็ก

นางสาวนิศาชล สูบผอม

นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์