ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายโสภณ อินทร์ภักดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรา บุญจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนภรณ์ บุญสิทธิ์
ครูชำนาญการ

นายเอิบ อักษรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณฑา ฤทธิสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ