ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายโสภณ อินทร์ภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอัจฉรา บุญจันทร์

นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี

นางมณฑา ฤทธิสุนทร

นายเอิบ อักษรทอง