ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทวี อินถิติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวินัย เอี่ยมระยับ

นางวิไลวรรณ ทิพยโสธร

นายโสภณ อินทร์ภักดี

นางอัจฉรา บุญจันทร์

นางสาวจิรพรรณ เวชรังษี

นางณาตยา มโนทัศน์

นางสาวนิศาชล สูบผอม

นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์