ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอัมพร จิตเวช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศรีอรุณ หงษ์ษา

นางณัฐกานต์ ศรีทวี

นางวิภารัตน์ ลักษโณสุรางค์

ธนวรรธน์ ฤทธิวงศ์