ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายตะวัน เหมือนชู
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุกันยา เศรษฐขาว
ครูอัตราจ้าง