ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสว่าง บุญจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัฒชระ ชุมโชติ

นายตะวัน เหมือนชู