ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายตะวัน เหมือนชู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัฒชระ ชุมโชติ

นายสว่าง บุญจันทร์