ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวมัตติกา เชาว์ไฝ
วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์

นางสาวสุดารัตน์ หลังเถาะ
วิทยาศาสตร์ - เคมี

นางสาวยุวันดา อินทรสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์