ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวมัตติกา เชาว์ไฝ
วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์

นางสาวสุดารัตน์ หลังเถาะ
วิทยาศาสตร์ - เคมี

นางสาวยุวันดา อินทรสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์

นายสุชัจจ์ หนูชู
ภาษาไทย

นางสาววิชญาพร มานันตพงศ์
ภาษาไทย

นายอนุรักษ์ สงค์เกื้อ
ศิลปะ - นาฏศิลป์

นางสาวมณีรัตน์ เทวยุรัง
ศิลปะ - นาฏศิลป์