ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวละมัย ไล่กสิกรรม

นางสาวิกา แสงขาว

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคม

นางสาวอรุณี ช่วยบำรุง

นางสาวเกศรินทร์ เขียดนิล

นายธีรยุทธ อินเรน

นางสาววัจราพร ไชยตรี

นางสาววารุณี บุญประสงค์