ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวละมัย ไล่กสิกรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประคิ่น ลายทิพย์

นางสาวิกา แสงขาว

นางสาวชุลีพร สังคานาคิน

นางสาวอุษา บัวผุด

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคม

นางสาวอรุณี ช่วยบำรุง