ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวละมัย ไล่กสิกรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประคิ่น ลายทิพย์

นางสาวิกา แสงขาว

นางสาวชุลีพร สังคานาคิน

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคม

นางสาวอรุณี ช่วยบำรุง

นางสาวเกศรินทร์ เขียดนิล

นายธีรยุทธ อินเรน