ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวละมัย ไล่กสิกรรม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวิกา แสงขาว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณี ช่วยบำรุง
ครูชำนาญการ

นางสาววารุณี บุญประสงค์
ครูชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคม
ครู

นางสาววัจราพร ไชยตรี
ครู

นายธีรยุทธ อินเรน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษศิรินทร์ เขียดนิล
ครูอัตราจ้าง