ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวละมัย ไล่กสิกรรม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวิกา แสงขาว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณี ช่วยบำรุง
ครูชำนาญการ

นางสาววารุณี บุญประสงค์
ครูชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณาคม
ครู

นางสาววัจราพร ไชยตรี
ครู

นายคณิศร ภัยชำนาญ
ครู

นายธีรยุทธ อินเรน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษศิรินทร์ เขียดนิล
ครูอัตราจ้าง