ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวราภรณ์ ชุมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมาตยา ภักดิสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภวัลย์ พัฒนพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนิษฐา เพชรย้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปวีณา ทรงเดชะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐยา โชคพระสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่
ครูชำนาญการ

นางสาวพัศยา สันสน
ครูชำนาญการ

นางธิดา บุญญานุวัตร
ครูชำนาญการ

นายจิรยุทธ ขุนอักษร
ครูผู้ช่วย

นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์
ครูชำนาญการ

นางณาตยา มโนทัศน์
ครูชำนาญการ

นางสาวนิศาชล สูบผอม
ครูชำนาญการ