ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายเลื่อน ศรีทับ
ช่างปูน 4

นางจำนัน ศรีทับ
พนักงานธุรการ 4