ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมฤดี แป้นจำรัส
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเนาวรัตน์ ขุนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจตุพร สุขยัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางไมตรี ช่วยนิมิตร
ครูชำนาญการ

นางประณีต หมวดจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวหฤทัย กาแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวณภัทร จันทรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายนฤพันธ์ ปานภักดี
ครูผู้ช่วย