ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจตุพร สุขยัง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางไมตรี ช่วยนิมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนาวรัตน์ ขุนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวหฤทัย กาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประณีต หมวดจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสมฤดี แป้นจำรัส
ครูชำนาญการ

นางสาวณภัทร จันทรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายนฤพันธ์ ปานภักดี
ครูผู้ช่วย