ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเตือนใจ นุ่นเอียด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางจิรพัฒน์ คลังจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจำลอง ทองทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐชา คงเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรวิวรรณ เมืองสุวรรณ
ครูชำนาญการ

นางจุดาลักษณ์ ศรีโยธา
ครู

นางสาวพุทธิตา สวัสดิ์สำราญ
ครูอัตราจ้าง