ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563
เลื่อนการรับนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 เลื่อนไปจนกว่า สพฐ.จะแจ้งให้ท (อ่าน 87) 19 มี.ค. 63
ประกาศผลการรับนักเรียนโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมประเภทนักเรียนเดิม(โควต้า) (อ่าน 221) 11 ก.พ. 63
ระเบียบการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 195) 22 ม.ค. 63
ระเบียบการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 259) 22 ม.ค. 63
กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 262) 15 ม.ค. 63