ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ ต่างๆ
เชิญประชุมผู้ปกครองตามรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้ให้มาประชุมที่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 2

เชิญประชุมผู้ปกครองตามรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้ให้มาประชุมที่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 12.30 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1        เด็กชายภาคภูมิ  เรืองหนู

2        เด็กชายกฤตภาส   กล้าหาญ

3        เด็กชายกิตติศักดิ์   ชุมแก้ว

4        เด็กชายณัฐวุฒิ   จันทร์เพชร

5        เด็กชายธนพัฒน์   เทพเกื้อ

6        เด็กชายนพคุณ   ดำหมี

7        เด็กชายพีรพัฒน์  มูสิกิม

8        เด็กชายเพชรรัตน์   ไชยพันธุ์

9        เด็กชายศิริพงศ์   นะนุ้ย

10      เด็กชายสรวิชญ์  คำผอม

11      เด็กชายสิทธิชัย   บัวจุด

12      เด็กชายอรรถพล   หนูนอง

13      เด็กชายอิทธิพล   ศศิธร

14      เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยมนตรี

15      เด็กชายกษิดิ์เดช  ขุนพล

16      เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ศรีน้อย

17      เด็กชายเตชินท์  พลด้วง

18      เด็กชายปรินทร   ชุมจันทร์

19      เด็กชายพีรพัฒน์   แก่นทอง

20      เด็กชายยศวิชญ์   พลายบุญ

21      เด็กชายอภิรักษ์  เรืองศรี

22      เด็กชายอลงกต   จันทร์ชู

23      เด็กชายพชร  ศิริธร

24      เด็กชายพัทธดนย์  รัตนาละออ

25      เด็กชายอัมรินทร์   กลิ่นเขียว

26      เด็กชายอภิวรรธน์  อินทร์บัว

27      เด็กชายพงศกร  กลับดี

28      เด็กหญิงปิยดา   ขวัญขำ

29      เด็กหญิงอัคริมา   เศรษฐสุข

30      เด็กหญิงรวินท์นิภา  ศศิธร

31      เด็กหญิงอรทัย  สอนง่าย

32      เด็กชายชัยชนะ   ชูศรีนวล

33      เด็กชายปฐพล   ไชยศรี

34      เด็กชายวิชชากร  ช่วยสกุล

35      เด็กชายวีรวัฒน์   รัตนทิพย์

36      เด็กชายเดชดนัย  มากมี

37      เด็กหญิงพรรณนิษา   ฤทธิ์ชู

38      เด็กหญิงลลิตา  หลี้เห้ง

39      เด็กชายงามพล  ไชยานุพัทธกุล

40      เด็กชายปริวัฒน์   แสงสุวรรณ์

41      เด็กชายภราดร   เผือกแสง

42      เด็กหญิงธาดารัตน์  ธรรมมิกะกูล

43      เด็กชายเรนุวัฒน์   ทองงาม

44      เด็กหญิงประภาพร   ชูพันธุ์

         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

1        นางสาวสุพิชญา  ศรีเพชร

2        นางสาวภาชินี   แซ่ลิ่ม

3        นางสาวลัทธวรรณ  ฉิมปลอด

4        นางสาวดวงกมล  ศักดิ์แสง

5        นางสาวสุพรรณิการ์  ลาวพันธ์

6        นายกฤษฎา  ณรงค์

7        นายพันธวิทย์  รักษาณี

8        นายจักรินทร์  บริรักษ์

9        นายฐาปกรณ์  ชายจันทร์

10      นายโสภณ  หมุนวงค์

โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 604 ครั้ง