ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิ

                ๑. พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านสติปัญญา  ร่างกาย  จิตใจ อารมณ์และสังคมเพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพและมีความสุข  โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                ๓. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นครูมืออาชีพ

เป้าหมาย

                ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์  มีสุขภาพจิตที่ดี  และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข