ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยน์ทัศน์

                ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมเป็นโรงเรียนชั้นนำ ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ก้าวสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ปรัชญาของโรงเรียน

วิชฺชา   นิธิกา   นรานํ

วิชาเป็นขุมทรัพย์แห่งนรชน