ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนสัญลักษณ์  อักษรย่อ  พ.พ.

            เครื่องหมาย

 

                   รูปคบเพลิงรัศมีในกรอบทรงระฆังลายกนกมีอักษรย่อชื่อโรงเรียนอยู่ภายใน

                      คบเพลิง   ความสว่างไสวของผู้ที่ได้รับการศึกษา

                       รัศมี การกระจายแผ่ความรู้ไปสู่ผู้อื่น

                       ลายกนก - การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย