ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ ๒
วารสาร พ.พ.(สารฟ้าแสด)
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2556
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2557
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/09/2012
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 791141
Page Views 1305931
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิ

                ๑. พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านสติปัญญา  ร่างกาย  จิตใจ อารมณ์และสังคมเพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพและมีความสุข  โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                ๓. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นครูมืออาชีพ

เป้าหมาย

                ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์  มีสุขภาพจิตที่ดี  และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
100 หมู่ 7 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074 840452 แฟ๊กช์ 074 840452 ต่อ 102
seree senkeat webmaster ( pattalungpittayakom@gmail.com )