ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมจัดตั้งขึ้นเนื่องจากความต้องการทางการศึกษาเพราะในปีการศึกษา  ๒๕๑๗  จังหวัดพัทลุงมีนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ เป็นจำนวนมาก โรงเรียนมัธยมในตัวเมืองซึ่งมี ๒ โรง ไม่สามารถรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ทั้งหมด จังหวัดจึงได้เสนอเรื่องไปกรมสามัญศึกษา เพื่อขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่ม ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๑๘  กรมสามัญได้มีหนังสือที่  ศธ ๐๘๐๗/๙๕๖๓  ลงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๑๘  เพื่อหารือจังหวัดว่า  พิจารณาให้เปิดโรงเรียน  โดยกรมสามัญศึกษาจะช่วยเหลือเรื่องครู อาจารย์  จังหวัดรับภาระจัดหาที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า  ๓๕  ไร่  เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมทั้งจัดครุภัณฑ์  ปรับปรุงพื้นที่ทำสนาม   และทำถนนเข้าโรงเรียนได้หรือไม่  จังหวัดตอบรับและเริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๑๘  โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ  ทำการเรียนการสอน  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๑๘  เมื่อได้จัดสร้างอาคารชั่วคราว โดยความร่วมมือของประชาชนเสร็จสิ้นในปี  ๒๕๑๙  จึงได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมในสถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๐  หมู่  ๗  ตำบลควนมะพร้าว  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  บนเนื้อที่  ๙๓  ไร่  แต่ในขณะนี้โรงเรียนมีพื้นที่ ๙๐  ไร่  เนื่องจากส่วนหนึ่งได้มอบให้เป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว   จำนวน  ๓  ไร่  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๔๒  

     ตั้งแต่ปี  ๒๕๑๙  จนถึงปี  ๒๕๓๗  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี  จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  มีจำนวนนักเรียนระหว่าง  ๒,๐๐๐,๙๐๐  คน

     ในระยะ  ระหว่างปี  ๒๕๓๘  จนถึงปี ๒๕๕๐ นักเรียนมีจำนวนลดลงจาก    ,๙๕๘  คน  เป็น  ๙๙๘  คนเนื่องจากมีการเปิดสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  ในระดับตำบล  อำเภอ  และจังหวัด มากขึ้น  ในขณะที่ประชากรในวัยเรียนอยู่ในระดับคงที่

    แต่จากปี ๒๒๕๐-๒๕๕๒ นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๕๗๒ คน เนื่องจากโรงเรียนได้พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา