ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2/2562
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3      ตั้งแต่เวลา  08.30-12.00 น.
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6      ตั้งแต่เวลา  13.00-16.00 น.

เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบนโยบาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ตลอดถึงการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองชั้นเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน